สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ราคาและเงื่อนไขการเช่ารถ

     การเช่ารถ

  1.การเช่าแบบรายวันไม่รวมน้ำมัน

    - คิดราคาค่าเช่า วันละ 1800 - 2500/วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง และเวลาในการเดินทาง

   - ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน/ก๊าซ ค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ การเติมน้ำมัน/ก๊าซ จะเติมก่อนออกเดินทางและกลับมาเติมเต็มถังเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง

   2.การเช่าแบบเหมารวมน้ำมันและก๊าซ หรือแบบส่งขาเดียว

   - ราคาเช่าขึ้นอยู่กับระยะทางและเวลา ตามตกลง

   - ค่านำ้มัน ค่าทางด่วย ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

     การจองรถ

1. ลูกค้าจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันในวงเงิน 500 บาทต่อการเช่ารถ 1 วันจึงจะถือว่ามีการจองรถอย่างสมบูรณ์

2. ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าโอนผ่านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

 เมื่อโอนเงินมัดจำแล้วช่วยโทรแจ้งด้วยนะครับ !!


view